• image01


* กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีสัญลักษณ์นี้

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร: *
เงินเดือนที่ต้องการ:
 
ข้อมุลส่วนตัว
Name l Surname: *
เพศ: *
ชาย
หญิง
ชื่อ - นามสกุล: *
วัน เดือน ปีเกิด: *
อายุ: *
น้ำหนัก (กก.): *
ส่วนสูง (ซม.): *
เลขบัตรประชาชน: *
ศาสนา: *
เชื้อชาติ: *
สัญชาติ: *
สถานภาพสมรส: *
โสด
แต่งงาน
หย่า
สถานภาพเกณฑ์ทหาร: *
เกณฑ์แล้ว
ยังไม่เกณฑ์
ได้รับการยกเว้น
 
ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่: *
ซอย: *
จังหวัด: *
เขต/อำเภอ: *
แขวง/ตำบล: *
รหัสไปรษณีย์: *
 
เบอร์โทรศัพท์
บ้าน: *
มือถือ: *
อีเมล์: *
 
บุคคลที่ติดต่อกรณีเร่งด่วน
ชื่อ - นามสกุล: *
โทรศัพท์: *
ความสัมพันธ์: *
 
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา:   ชื่อสถาบันการศึกษา   ประเทศ   จากปี   ถึงปี   สาขา/ คณะ   เกรดเฉลี่ย
ปริญญาเอก:    
       
ปริญญาโท:            
ปริญญาตรี:            
ปวช.-ปวส.:            
มัธยมศึกษา:            
ประวัติการทำงาน
รวมปี:  
ชื่อบริษัท: ตำแหน่ง:
จาก:
ถึง:
กิจการที่ทำ: ลักษณะงาน::
เงินเดือน: รายได้รวม/เดือน:
สาเหตุที่ออก: ชื่อหัวหน้างาน:

 
การฝึกอบรม/ ฝึกงาน/ กิจกรรม
สถาบัน:   รายละเอียด:   จาก (ปี):   ถึง (ปี):
   
 
   
 
   
 
 
ความสามารถพิเศษ
ภาษาต่างประเทศ:   ฟัง   พูด   อ่าน   เขียน
ไทย:    
   
อังกฤษ:        
อื่นๆ:          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์:  
ความสามารถในการขับขี่:  
รถยนต์ มีรถยนต์ส่วนตัว รถจักรยานยนต์ มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว
กีฬา:  
งานอดิเรก:  
ความสามารถพิเศษอื่นๆ:  
Attachment:  
รหัสยืนยัน:  
Reload Image รหัสยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยเว็บไซต์ กรุณากรอกตัวเลขในช่องรหัสยืนยัน
   
* กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีสัญลักษณ์นี้